CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ sáu, 25 Tháng 3 2016 15:58

Sau lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo qui định tại Điều lệ Công ty hiện hành, sáng ngày 25/03/2016, tại Phòng họp Osaka - Khách sạn 5 sao CenDeLuxe - Địa chỉ 02 Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, CÔng ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra với 16 cổ đông tham dự trực tiếp và 17 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 18.073.620 cổ phần, chiếm 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Ông Phạm Văn Triêm - Dẫn chương tình Đại hội

Mặc dù cổ đông tham dự với số lượng hạn chế, nhưng Đại hội đã diễn ra nghiêm túc trên tinh thần xây dựng và cùng nhau đưa ra những phương án giải quyết những khó khăn về tài chính hiện tại cũng như các giải pháp để cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty.


Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội

Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Như vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sự thành công của Đại hội hứa hẹn sẽ khởi đầu cho những khởi sắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian tới.

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Công bố thông tin, Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2016 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Nhấn vào đây để download Công bố thông tin, Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2016 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).


.: Theo Thuận Thảo :.

 

 

 

scroll back to top