CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 16:23

Vào lúc 8h00 ngày 15/03/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

1

Chương trình Đại Hội

2

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

3

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

4

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

5

Báo cáo của Ban kiểm soát

6

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

7

Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2015

8

Tờ trình V/v Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT

9

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2016

10

Tờ trình V/v quyết toán thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS

11

Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn