CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 16:23

Vào lúc 8h00 ngày 15/03/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

1

Chương trình Đại Hội

2

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

3

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

4

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

5

Báo cáo của Ban kiểm soát

6

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

7

Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2015

8

Tờ trình V/v Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT

9

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2016

10

Tờ trình V/v quyết toán thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS

11

Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  Sau lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo qui định tại Điều lệ Công ty hiện hành, sáng ngày 25/03/2016, tại Phòng họp Osaka - Khách sạn 5 sao CenDeLuxe - Địa chỉ 02 Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, CÔng ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra với 16 cổ đông tham dự trực tiếp và 17 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 18.073.620 cổ phần, chiếm 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

  (25/03/2016)
 • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BẤT THÀNH
  THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BẤT THÀNH
  (15/03/2016)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

  Sau lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo qui định tại Điều lệ Công ty hiện hành, sáng ngày 11/10/2016, tại Phòng họp Osaka - Khách sạn 5 sao CenDeLuxe - Địa chỉ 02 Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Đại hội diễn ra với 7 cổ đông tham dự trực tiếp và 13 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 18.152.350 cổ phần, chiếm 41,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

  (11/10/2016)
 • BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 THÀNH CÔNG
  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 THÀNH CÔNG
  (11/10/2016)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
  (11/10/2016)

Những tin cũ hơn