CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 16:20

Vào lúc 8h00 ngày 09/04/2013, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

1

Chương trình Đại Hội

2

Thông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

3

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

4

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

5

Báo cáo của Ban kiểm soát

6

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

7

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

8

Tờ trình V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2013

9

Tờ trình V/v Phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

10

Tờ trình V/v quyết toán thù lao năm 2012 và dự toán thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS

11

Tờ trình V/v Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2012, kế hoạch năm 2013

12

Tờ trình V/v sửa đổi điều lệ Công ty

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn