CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 09:06

Ngày 28/4/2012 tại khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện tại TP HCM: CN Công ty CP CK NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), Công ty CK Phú Gia, Công ty Kiểm toán Vietland, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 80,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.


Toàn cảnh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012


Bà Võ Thị Thanh – Chủ Tịch HĐQT đọc Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT

Tại Đại hội HĐQT đã thông qua một số vấn đề như sau:

  1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
  2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
  3. Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.
  5. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao năm 2012.
  6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  7. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
  8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
  9. Thông qua tờ trình nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.


Ông Võ Thanh Hoàng Chương – Phó Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT


Ông Huỳnh Sỹ Chiến – Phó Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban TGĐ

Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 100% cổ đông trực tiếp và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí, điều này đã thể hiện niềm tin rất lớn của các Cổ đông đối với thương hiệu Thuận Thảo.


Các Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. (Nhấn vào đây để download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).

.: Theo Thuận Thảo :.

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn