CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Thứ tư, 18 Tháng 4 2012 17:19

Vào lúc 8h ngày 28/04/2012, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

1

Chương trình Đại Hội

2

Ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

3

Thông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

4

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

5

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

6

Báo cáo của Ban kiểm soát

7

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

8

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Thuận Thảo năm 2011

9

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

10

Tờ trình V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012

11

Tờ trình V/v bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát

12

Tờ trình V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012

13

Tờ trình V/v Phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

14

Tờ trình V/v quyết toán thù lao năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS

15

Tờ trình V/v Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2011, kế hoạch năm 2012

16

Sơ yếu lý lịch các thành viên bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn