CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015 16:10
scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
Thứ bảy, 28 Tháng 3 2015 09:48
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 17:08

Sáng ngày 29/04/2014, tại Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 

scroll back to top
Đọc thêm...
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 15:50

Vào lúc 8h00 ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 13:35
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 07:43

Vào lúc 8h00 ngày 09/4/2013 tại phòng họp Mimosa, Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện tại TP HCM: CN Công ty CP CK NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), Công ty CK Phú Gia, Công ty Kiểm toán Vietland, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 90.91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

scroll back to top
Đọc thêm...
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ ba, 09 Tháng 4 2013 22:27
scroll back to top
 
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Thứ ba, 09 Tháng 4 2013 22:25
scroll back to top
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 16:20

Vào lúc 8h00 ngày 09/04/2013, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 09:06

Ngày 28/4/2012 tại khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện tại TP HCM: CN Công ty CP CK NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), Công ty CK Phú Gia, Công ty Kiểm toán Vietland, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 80,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

 

scroll back to top
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»