CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
BÁO CÁO TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG 2016
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 16:16
scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 16:04
scroll back to top
 
NGHỊ QUYẾT HĐQT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC SAU ĐHĐCĐ 2015
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 14:41
scroll back to top
 
BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BKS PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC SAU ĐHĐCĐ 2015
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 14:30
scroll back to top
 
BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HĐQT PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC SAU ĐHĐCĐ 2015
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 14:30
scroll back to top
 
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:58
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN THỨ 3
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:56

Sau 02 lần tổ chức đại hội cổ đông bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, sáng ngày 06/6/2015, tại Hội trường Osaka khách sạn 5 sao CenDeluxe, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2015 với 32 cổ đông tham dự đại diện cho 17.872.890 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 41,08% tổng số cổ phần của Công ty.

scroll back to top
Đọc thêm...
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:52
scroll back to top
 
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN II BẤT THÀNH
Thứ ba, 19 Tháng 5 2015 15:09

 

scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015 LẦN 2
Thứ hai, 04 Tháng 5 2015 14:57
scroll back to top
 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»