CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 THÀNH CÔNG
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 15:31
scroll back to top
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 15:30
scroll back to top
 
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016 BẤT THÀNH
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 10:30
scroll back to top
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Thứ bảy, 17 Tháng 9 2016 16:25

Vào lúc 8h00 ngày 29/9/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2016
Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 16:18
scroll back to top
 
ĐÍNH CHÍNH SỐ LIỆU LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH NĂM 2016 ĐÃ CÔNG BỐ
Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 10:04
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ sáu, 25 Tháng 3 2016 15:58

Sau lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo qui định tại Điều lệ Công ty hiện hành, sáng ngày 25/03/2016, tại Phòng họp Osaka - Khách sạn 5 sao CenDeLuxe - Địa chỉ 02 Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, CÔng ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra với 16 cổ đông tham dự trực tiếp và 17 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 18.073.620 cổ phần, chiếm 41,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

scroll back to top
Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BẤT THÀNH
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 16:02
scroll back to top
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 16:25
scroll back to top
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 16:23

Vào lúc 8h00 ngày 15/03/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»