CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
NĂM 2018
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 14:15

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 3 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2018 so với BCTC Quí 2 năm 2018

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 2 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 1 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

scroll back to top
 

Những tin cũ hơn

 • NĂM 2017
  NĂM 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch

  Giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quí 4 năm 2017

  Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí IV năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và quí III năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí III năm 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2017 so với BCTC Quí II năm 2017

  Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí II năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quí I năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

  (27/03/2018)
 • NĂM 2016
  NĂM 2016

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 2016

  Giải trình chênh lệch lợi BCTC đã được kiểm toán so với BCTC Quí IV năm 2016

  Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

  Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Quý 4 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2016

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016

  Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2016

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Thông tư 155

  Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2016

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2016

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2016

  (01/04/2017)
 • NĂM 2015
  NĂM 2015

  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - phát hành lại ngày 19-4-2016

  Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

  Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2015

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2015

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2015

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2015

  Báo cáo tài chính bán niên - năm 2105 đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2015

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2015

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2015

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2015

  (21/04/2016)
 • NĂM 2014
  NĂM 2014

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

  Giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý IV - năm 2014

  Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2014

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2014

  Báo cáo Tài chính bán niên - năm 2014

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2014

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2014

  (31/03/2015)
 • NĂM 2013
  NĂM 2013

  Đơn vị kiểm toán FAC thông báo ý kiến ngoại trừ và lưu ý trên BCTC năm 2013 đã được kiểm toán

  Báo cáo Tài chính - năm 2013

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2013

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2013

  Báo cáo Tài chính bán niên - 30/06/2013

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2013

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2013

  (04/04/2014)