CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Báo cáo tài chính
NĂM 2016
Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 09:10

Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Quý 4 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016

Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Thông tư 155

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2016

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2016

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2016

scroll back to top
 
NĂM 2015
Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 10:15

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - phát hành lại ngày 19-4-2016

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2015

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2015

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2105 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2015

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2015

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2015

scroll back to top
 
NĂM 2014
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 16:20

Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2014

Báo cáo Tài chính bán niên - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2014

scroll back to top
 
NĂM 2013
Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 16:35

Đơn vị kiểm toán FAC thông báo ý kiến ngoại trừ và lưu ý trên BCTC năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2013

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/06/2013

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2013

scroll back to top
 
NĂM 2012
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 10:45

Báo cáo Tài chính - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2012

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/6/2012

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2012

scroll back to top
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»